Primăria Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, cod poştal 305500, judeţ Timiş, cod fiscal: 4527381 , telefon 0256352240, fax 0256350393, E-mail: contact@primarialugoj.ro, organizează licitaţie publică pentru închirierea spaţiului nr. 10, în suprafaţă de 17,95 m.p., situat în interiorul Pieţei Agroalimentare ,,Timişul” din municipiul Lugoj, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse agroalimentare., conform H.C.L. nr. 57/26.04.2021 şi O.U.G. nr. 57/2019.
  Spaţiul este inscris in CF nr 412438-C1-U3 Lugoj, nr. cadastral 412438-C1-U3, cu descrierea „SAD nr.3”.
  Licitaţia publică va avea loc în data de 17.06.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş.
  Informaţii privind documentaţia de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.
  Documentaţia de atribuire se poate obţine printr-o cerere scrisă sau direct de la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş, Birou autorizaţii, liberă iniţiativă, comercial, contracte, camera 112, începănd cu data de 07.05.2021, zilnic între orele 9.00-15.00.
  Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 100 de lei + TVA, iar suma se achită în numerar, la casieria Primăriei Municipiului Lugoj (P-ţa Victoriei nr.4), sau prin virament, cu ordin de plată în contul nr. RO79TREZ6235006XXX000071 deschis la Trezoreria Mun. Lugoj, CUI 4527381.
  Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 07.06.2021, ora 11.00.
  Oferta aferentă spaţiului scos la licitaţie va fi depusă într-un singur exemplar original, însoţită de garanţia de participare până cel târziu în data de 14.06.2021, ora 11.00, la registratura Primăriei Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş, cam.7.
  Cuantumul garanţiei de participare este echivalentul a 2 chirii lunare, valoare calculată raportat la preţul minim de la care porneşte licitaţia pentru chirie/mp./lună fără TVA x suprafaţa spaţiului.
  Orice contestaţii formulate împotriva actelor premergătoare încheierii contractului de închiriere se înregistrează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, p-ţa Victoriei, nr.4, judeţ Timiş, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestora, iar acţiunile formulate împotriva deciziei comisiei de soluţionare a contestaţiilor se vor înregistra la Tribunalul Timiş, Piaţa Tepeş Vodă nr. 2, etajul I, Timişoara,Judeţul Timiş, Cod poştal 300055, adresă e-mail tr-timis-reg@just.ro, telefon 0256.498.054, fax 0256.221.990, în termen de 6 luni de la comunicarea deciziei.
  Prezentul anunţ de licitaţie a fost transmis spre publicare către înstituţiile abilitate, în data de 05.05.2021.

176

accesări