Joi, 26 aprilie 2018, de la orele 14.00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Lugoj se va desfăşura şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Lugoj.

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:

I. Proiecte de hotărâri privind:

1. Solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Lugoj, județul Timiș a unei părți din imobilul 1252 situat în municipiul Lugoj, str. Timișorii nr. 124. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

2. Stabilirea modalității de gestiune, aprobarea Regulamentului, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini și Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local din Municipiul Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

3. Aprobarea Studiului de Fezabilitate, Documentației tehnico – economice și Indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivul de investiții “Modernizarea stațiilor de transport public și implementarea sistemului automatizat de închiriere biciclete în municipiul Lugoj” și Caietul de sarcini achiziție autobuze electrice. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

4. Aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2019. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

5. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

6. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de asistență socială comunitară Lugoj; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

7. Stabilirea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuției de întreținere datorată de beneficiarii și /sau susținătorii legali ai acestora pe anul 2018, pentru serviciile acordate în regim rezidențial în Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Complexului de servicii “Sfântul Nicolae”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al S.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj. Iniţiatori: consilieri locali Crăciunescu Iosif și Ban Gheorghe;

9. Stabilirea cuantumului lunar de carburant pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Lugoj și a serviciilor publice subordonate. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

SUPLIMENTAR:

10. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46 din 29.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Lugoj pentru activități cultural-educative și pentru susținerea și promovarea culturii scrise; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

11. Aprobarea agendei acţiunilor cultural – educative pe anul 2018 propuse a fi cofinanţate din bugetul local; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

12. Modificarea tarifelor practicate de S.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj la serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi canalizare – epurare; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

13. Aprobarea continuării furnizării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

14. Aprobarea continuării furnizării serviciului public de salubrizare (parțial); Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

15. Completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 16 din 22.02.2018 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Lugoj a imobilului – teren, în suprafață de 1.100 m.p., situat în municipiul Lugoj, identificat în C.F. nr. 411819 Lugoj, nr. cadastral 411819; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

16. Completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 216 din 21.12.2017 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Lugoj a imobilului – teren, în suprafață de 2.793 m.p., situat în municipiul Lugoj, str. Traian Vuia FN, identificat în C.F. nr. 411607 Lugoj, nr. cadastral 411607; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

17. Aprobarea Bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului obţinut, a Raportului de gestiune al administratorului şi a Raportului Comisiei de cenzori ale S.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj pe anul 2017; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

18. Aprobarea vânzării către domnul Stîngă Emanuel cota 1/2 și doamna Stîngă Cornelia cota de 1/2 a terenului concesionat în suprafaţă de 404 m.p., str. Timișorii – Zona Puz MAN, înscris în C.F. Nr. 406431 Municipiul Lugoj, Nr. cadastral 406431; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

19. Desemnarea dnei Epure Mariana, membru în Comisia de specialitate ,,Amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului”; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

20. Modificarea anexei la Hotărărea Consiliului Local nr. 49 din 29.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

21. Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 28.09.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj pentru anul şcolar 2017 – 2018; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

22. Modificarea componenței Comisiei de circulaţie din Municipiul Lugoj; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

23. Modificarea componenței Comisiei de negociere a preţului de vânzare a terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Lugoj; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

24. Aprobarea Bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului obţinut, a Raportului de gestiune al administratorului şi a Raportului Comisiei de cenzori ale S.C. „Salprest” S.A. Lugoj pe anul 2017; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

25. Aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale la Nisporeni – Republica Moldova; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

26. Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I), Devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Realizare drum de acces str. C. Brediceanu nr. 17”; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

27. Aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Lugoj; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

28. Aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier S.C. „LIVIO DARIO” S.R.L; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

29. Aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier S.C. „DRAGOȘ TRANS” S.R.L. Lugoj; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

30. Aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier S.C. „LUGO PREST” S.R.L.; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

31. Aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier S.C. „AUTO LUGOJANA” S.A. Lugoj; Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

32. Rectificarea bugetului local pe anul 2018. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;

II. Probleme ale Comisiilor de specialitate.

III. Diverse.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

92

accesări