Serviciul Salubrizare al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, str. Plopilor, nr. 22, organizează la sediul SSML concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a posturilor vacante din cadrul Serviciului Salubrizare al Municipiului Lugoj, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, după cum urmează:

MUNCITOR NECALIFICAT-MĂTURĂTOR STRADAL ‐ 3 posturi

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

a) condiţii generale de participare la concurs, conform art. 3 din „Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj”:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

b) condiţii specifice de participare la concurs:


  • muncitor necalificat-măturător stradal ‐ studii generale.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Proba practică se va desfăşura în data de 07.04.2021 ora 10:00 pentru posturile de muncitor necalificat, pe raza Municipiului Lugoj, iar interviul se va susține în data de 09.04.2021 ora 10:00, la sediul Serviciului Salubrizare al Municipiului Lugoj.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Serviciului Salubrizare Lugoj ‐   până la data de 30.03.2021.


Relaţii suplimentare la Serviciul Salubrizare, tel. 0256/707 486.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

127

accesări