Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează la sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a postului vacant de Specialist pentru Prevenire – 1 post, din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj.

Concursul este organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.

CONDIȚII DE PARTICIPARE :

a) condiţii generale de participare la concurs , conform art. 3 din „Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj”:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

b) condiţii specifice de participare la concurs:

‐studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

‐ vechime în specialitatea necesară: minim 1 an.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Proba scrisă se va desfăşura în data de 15.04.2021, ora 11:00, iar interviul se va susține în data de 21.04.2021 ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj ‐ Biroul Relații cu publicul până la data de 06.04.2021, inclusiv.

Bibliografia și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afișează pe pagina de internet a autorității publice locale la secțiunea anunțuri concursuri.

Relaţii suplimentare la Biroul relaţii cu publicul, camera 7, tel. 0256/352240, interior 210.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

123

accesări