Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează la sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată a posturilor vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcția urbanism patrimoniu, Serviciul administrare și întreținere a domeniului public, Compartiment întreținere imobile domeniul public, după cum urmează:

MUNCITOR CALIFICAT – ZUGRAV, treapta I – 1 post;

ÎNGRIJITOR – 1 post.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

a) condiţii generale de participare la concurs, conform art. 3 din „Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj”:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

b) condiţii specifice de participare la concurs:

îngrijitor – studii generale;

– vechime în muncă/specialitatea necesară: – 6 luni

muncitor calificat – zugrav, treapta I:

– absolvent studii medii sau generale;

– curs calificare zugrav;

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Proba practică se va desfăşura în data de 20.05.2021, ora 11:00, iar interviul se va susține în data de 26.05.2021 ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj – Biroul Relații cu publicul până la data de 13.05.2021, inclusiv.

Tematica probei practice și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afișează pe pagina de internet a autorității publice locale la secțiunea anunțuri concursuri.

Relaţii suplimentare la Biroul relaţii cu publicul, camera 7, tel. 0256/352240, interior 210.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

165

accesări