Contravenții

Potrivit art. 63 din LEGEA nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă – Republicată

Constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracţiuni:

a)deţinerea fără drept a certificatului de stare civilă aparţinând altei persoane;

b)nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege;

c) neasigurarea conservării şi securităţii registrelor şi certificatelor de stare civilă, potrivit normelor privind evidenţa şi păstrarea acestora, sau netrimiterea la Arhivele Naţionale a registrelor de stare civilă, după trecerea termenului legal de păstrare;

d)necomunicarea la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ori, după caz, la primăriile competente, de către ofiţerul de stare civilă, a menţiunilor, a copiilor de pe deciziile de admitere a schimbării numelui, neînscrierea menţiunilor pe actele de stare civilă ori netransmiterea celui de-al doilea exemplar al registrelor de stare civilă la consiliul judeţean sau la Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 30 de zile de la data când toate filele au fost completate;

e)neprezentarea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine ofiţerului de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăriei unităţii administrativ-teritoriale/misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României competent, pentru transcrierea/înscrierea în registrele de stare civilă române, în termenele prevăzute la art. 41 alin. (3) şi (54);

f)omiterea declarării, în faţa ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact;

g)neverificarea de către ofiţerul de stare civilă a realităţii conţinutului declaraţiei şi a concordanţei acesteia cu actele de identitate, certificatele de stare civilă şi celelalte înscrisuri prezentate;

h)comunicarea datelor înscrise în actele de stare civilă în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 70;

i)neeliberarea de către personalul medico-sanitar competent, în termenele legale de declarare a naşterii şi a decesului, a certificatelor medicale constatatoare ale acestor fapte;

j)pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă;

k)oficierea de către deservenţii cultelor a serviciului religios în cazul căsătoriilor sau în vederea înhumării sau incinerării fără a li se fi prezentat certificatul de căsătorie şi, respectiv, documentul prevăzut la art. 38;

l)înregistrarea unui act de stare civilă cu încălcarea competenţei teritoriale prevăzute de prezenta lege;

m)efectuarea de răzuiri, ştersături în cuprinsul actelor de stare civilă;

n) netransmiterea comunicărilor cu privire la înregistrarea naşterii cetăţenilor români cu domiciliul în România ori a modificărilor intervenite în statutul civil al persoanelor, a actelor de identitate ale persoanelor decedate serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor competente;

o)nerespectarea termenului prevăzut de lege privind sesizarea poliţiei despre găsirea unui copil;

p)înhumarea sau incinerarea cadavrului fără prezentarea documentului prevăzut la art. 38;

r)nerespectarea de către ofiţerul de stare civilă a dispoziţiilor prevăzute la art. 26 şi 29.

Contravenţiile prevăzute la lit. a)-c) se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei, iar cele prevăzute la lit. d)-r), cu amendă de la 100 lei la 200 lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari, persoanele împuternicite prin dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, precum şi de persoane împuternicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi poliţişti anume desemnaţi.

Contravenții

CONTRAVENȚII PREVĂZUTE DE ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 97/2005PRIVIND EVIDENȚA, DOMICILIUL, REȘEDINȚA ȘI ACTELE DE IDENTITATE ALE CETĂȚENILOR ROMÂNI REPUBLICATĂ

Constituie contravenții conform prevederilor OUG 97/2005 următoarele fapte:

a)nesolicitarea de către minorul care la împlinirea vârstei de 14 ani se află, în condițiile legii, în centre specializate aflate sub autoritatea serviciilor publice de asistență socială, prin grija acestor servicii, eliberarea actului de identitate serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor din raza teritorială de competență;

b)neluarea măsurilor de către titularii actelor de identitate, precum și autoritățile publice (administrația aresturilor ori a penitenciarelor) pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora;

c)nedepunerea sau netrimiterea de către persoana care a găsit sau a intrat în mod fortuit în posesia unui act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, în termen de 24 de ore, la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidență a persoanelor sau la cea mai apropiată unitate de poliție;

d)fapta responsabilului cărții de imobil care nu înscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliază sau au reședința în imobilul respectiv sau nu prezintă cartea de imobil, la cerere, polițiștilor sau lucrătorilor serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor;

e)nesolicitarea, de către cetățenii români, eliberării actului de identitate, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani;

f)orice modificări, adăugări sau mențiuni, altele decât cele prevăzute de lege, înscrise în actul de identitate sunt interzise și atrag nulitatea actului;

g)fapta titularului sau a reprezentantul legal al acestuia care nu solicită eliberarea unui nou act de identitate: 1.cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile; 2.în termen de 15 zile de la modificarea numelui, prenumelui titularului, a datei ori locului nașterii, sau a prenumelui părinților în cazul cărților electronice de identitate, în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităților și străzilor al renumerotării imobilelor sau al rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor, în cazul atribuirii unui nou CNP, în cazul deteriorării actului de identitate, în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate, în cazul schimbării fizionomiei, în cazul schimbării sexului ori în cazul anulării; 3.oricând pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit dar sunt valabile;

h)fapta persoanelor care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința și nu cer înscrierea în cartea de imobil la noua locuință în termen de 15 zile de la mutare;

i)neînscrierea în cartea de imobil la sosire, prin grija proprietarului sau a administratorului acestora, după caz, la hoteluri și alte locuri de cazare în comun;

j)reținerea actului de identitate al unei persoane fizice înafara cazurilor prevăzute de lege precum și darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garanție pentru prestarea unor servicii, pentru încredințarea unor bunuri și valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri, de către persoane neautorizate;

k) în situația în care, din motive obiective, nu poate fi stabilită identitatea persoanelor fizice care nu posedă act de identitate și sunt internate sau primate spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire/centre de sevicii sociale sau în centre educative, instituțiile respective sunt obligate să anunțe imediat unitatea de poliție pe raza căreia își desfășoră activitatea, care colaborează cu serviciul public comunitar în vederea stabilirii identității lor;

l)fapta persoanei care găzduiește o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, cu excepția persoanelor care locuiesc la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic, de a nu anunța poliția sau serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.

Faptele prevăzute la literele A-D se pedepsesc cu amendă de la 25 la 50 lei, cele prevăzute la literele E-I se pedepsesc cu amendă de la 40 la 80 lei iar cele prevăzute la literele J-L se pedepsesc cu amendă de la75 la 150 lei.

230

accesări