1.

Titlu proiect : „Nestemate ale tezaurului folcloric român şi sârb – păstrarea şi promovarea tradiţiilor culturale în Reşiţa, Lugoj şi Veliko Gradište”

Valoarea totală proiect: 325.206,40 Euro

Valoare buget Municipiul Lugoj: 104.672,80 Euro

Program finanțare: Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, Axa prioritară 3 Promovarea schimburilor între comunităţi, Măsura 3.3. Intensificarea schimburilor în domeniul învăţământului, culturii şi sporturilor

Data începere: 09/03/2013

Data finalizare: 08/03/2014

Detalii proiect:

  Obiective:

• dezvoltarea unor relaţii sociale şi culturale durabile în zona de graniţă româno-sârbă

• păstrarea şi promovarea tradiţiilor culturale specifice zonei de graniţă româno-sârbe, prin organizarea unor festivaluri folclorice în Reşiţa, Lugoj şi Veliko Gradište.

  Rezultate Municipiul Lugoj:

• organizarea unui festival folcloric la Lugoj;

• organizarea unui atelier de lucru la Lugoj cu 105 participanţi, câte 35 din fiecare municipalitate parteneră;

• achiziţionarea unei scene multifuncţionale;

• achiziţionarea unei instalaţii de sonorizare şi a unui sistem de lumini;

• susţinerea de reprezentaţii artistice de către 35 de artişti folclorici lugojeni în cadrul festivalurilor folclorice organizate în Reşiţa, Lugoj şi Veliko Gradište.

Stadiu proiect: Implementat

2.

Titlu proiect : „Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc”

Entitate finanțatoare: Guvernul României prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Data începere: 19/11/2012

Data finalizare: 30/06/2015

Valoare eligibilă proiect: 104,621.56 lei

Detalii proiect:

  Obiectiv general: îmbunatațirea conditiilor de viața ale copiilor aflați în situații de risc social din municipiul Lugoj prin înființarea unui Centru de zi pentru îngrijirea acestora.

  Obiective specifice:

• Asistența medicala si psihologica pentru 15 copii aflaþi în situație de risc din municipiul Lugoj;

• Consiliere psihologica pentru 15 familii cu copii în situație de risc din municipiul Lugoj;

• Program educațional si recreativ pentru 15 copii din municipiul Lugoj.

  Rezultate:

• 15 copii din municipiul Lugoj, aflați în situație de risc, asistați social (medical, educațional, psihologic);

• Construirea si dotarea unui Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în situație de risc;

• Servicii de specialitate pentru aproximativ 100 de copii aflați în situație de risc în urmatorii 3 ani de la darea în funcțiune a Centrului de zi;

• Un numar de 4 angajați ai DASC Lugoj instruiți în domeniul specific activitații acestora;

• Înființarea unui nou serviciu în cadrul DASC Lugoj si, implicit, cresterea capacității administrației lugojene de a furniza servicii sociale.

• Achiziția, elaborarea si avizarea Studiului de fezabilitate

• Achiziția si elaborarea Proiectului tehnic, verificarea PT

• Realizarea lucrarilor de construire

• Achiziția bunurilor pentru dotarea centrului

Stadiu proiect: Implementat

3.

Titlu proiect : „Crearea și Dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică în municipiul Lugoj ”

Valoarea totală proiect: 626.165,98 lei

Program finanțare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora.

Data începere: 30/05/2015

Data finalizare: 29/12/2015

  Obiectiv: crearea și dotarea unui Centru Naţional de Informare și Promovare Turistică în vederea dezvoltării turismului și creşterii numărului de turişti în municipiul Lugoj şi în zonele limitrofe.

  Rezultate:

• construcţia CNIPT Lugoj;

• crearea/dezvoltarea website-ului www.turismlugoj.ro;

• crearea bazei de date cu informaţii turistice;

• realizarea și distribuirea a 5.610 materiale publicitare;

• acreditarea CNIPT Lugoj.

Stadiu proiect: Implementat

4.

Titlu proiect : „BANAT SUN 4 ALL – Proiect pilot de promovare şi implementare a utilizării energiei solare pentru încălzirea apei”

Valoarea totala proiect: 854.941,60 Euro

Valoare buget Municipiul Lugoj 180.181,60 Euro

Program finanțare: Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, Axa prioritară 1 Dezvoltare economică şi socială, Măsura 1.4 Creşterea nivelului de susţinere a Cercetării & Dezvoltării şi a inovării în regiunea de frontieră.

Data începere: decembrie 2015

Data finalizare: decembrie 2016

Detalii proiect:

  Obiectiv: Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea şi modernizarea sistemului de încălzire în Pancevo şi Lugoj prin utilizarea resurselor energetice regenerabile.

  Rezultate Municipiul Lugoj: realizarea Studiului de Fezabilitate, a Proiectului Tehnic şi a Auditului Energetic pentru utilizarea energiei solare la furnizarea energiei termice (încălzire și apă caldă) la Grădiniţele PP2, PP3, PP4 şi PP5, Cantina de Ajutor Social, Complexul de servicii pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” şi Sala de Sport „Ioan Kunst Ghermănescu”

Stadiu proiect: Implementat

5.

Titlu proiect : „Dezvoltare locală plasată în responsabilitatea comunității din Municipiul Lugoj, printr-o abordare integrată și multisectorială – STRICT – Strategie Responsabilitate Comunitate”

Valoarea totala proiect: 222.105,25 lei

Program finanțare: Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Prioritatea de investiție 9.VI Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității, apel de proiecte POCU/137/5/1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Data începere: septembrie 2017

Data finalizare: decembrie 2017

  Obiective:

• Derularea unui proces de consultare şi animare, realizat la nivelul municipiului Lugoj, atât prin implicarea în mod activ a partenerilor din cadrul proiectului, cât şi prin mobilizarea comunităţii, care va rezulta în constituirea juridică şi funcţională a unui parteneriat local (Grup de Acţiune Locală – GAL) şi identificarea şi delimitarea zonelor urbane marginalizate vizate de SDL şi a zonei funcţionale.

• Animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităţii în vederea diagnosticării nevoilor, problemelor şi oportunităţilor de dezvoltare, prin aplicarea mecanismului de implicare activă a populaţiei în dezvoltarea zonei identificate, folosind resursele sociale, economice şi de mediu din teritoriu.

• Elaborarea unui instrument de planificare strategică – Strategia de Dezvoltare Locală şi lista indicativă de intervenţii având ca scop asigurarea cadrului general în vederea soluţionării problemelor identificate şi implementarea măsurilor necesare în vederea dezvoltării sustenabile a comunităţii din zona identificată.

  Rezultate :

• crearea unei structuri “plasate sub responsabilitatea comunității” care să ajute la creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală (SDL) prin care să fie redus numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din Municipiul Lugoj, devenind astfel un promotor al dezvoltării durabile din zonă. Această structură respectiv Grupul de Acțiune Locală denumită GAL “Strategie Responsabilitate Comunitate pentru Municipiul Lugoj” are ca scop implementarea măsurilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, pentru promovarea drepturilor și îmbunătățirea condițiilor de viață, îmbunătățirea calității serviciilor, infrastructurii, atragerea fondurilor europene pentru finanțarea investițiilor necesare realizării acestora, dar și inițiative de cooperare și dezvoltare de parteneriate care să promoveze potențialul zonei, împreună cu membrii comunității.

• Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) aprobată

• Finanțare de 5,525 milioane de euro atrasă pentru implementarea SDL

Stadiu proiect: Implementat

6.

Titlu proiect : „Dezvoltarea unui management performant în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj prin optimizarea proceselor orientate către beneficiari și pregătirea resurselor umane”

Valoare totală proiect: 290.435,85 lei

Program finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1-CP6/2017- Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să aplice managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Data începere: 25.06.2018

Data finalizare: 25.08.2019

  Obiective:

• îmbunătățirea furnizării serviciilor publice la nivelul Primăriei Municipiului Lugoj prin implementarea Sistemului de Management al Calității;

• dezvoltarea cunoștințelor și abilităților profesionale grupului țintă prin participarea la cursuri;

• creșterea transparenței actului public prin organizarea unor acțiuni de diseminare a rezultatelor proiectului, cuprinzând și module de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse.

  Rezultate :

• analiză inițială privind sistemul actual de furnizare a serviciilor publice din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj, care cuprinde problemele existente și soluții optime de rezolvare a acestora.

• plan de acțiune în etape ce va fi implementat în administrația publică.

• corelare a Sistemului de management al performanței și calității cu Planul de acțiune în etape.

• sistem de Management al Calității (ISO 9001/2015) implementat și obținut

• activități de instruire și formare în urma implementarii Sistemului de Management al Calității:

Stadiu proiect: Implementat

7.

Titlu proiect : „Spune prezent! Viitorul se învață la școală!””

Valoare proiect Municipiul Lugoj: 267.547 lei

Program finanțare: Fondul Social European Axa prioritară 6. „Educaţie şi competenţe”, Componenta 1- Programul „Școală pentru toți”, Prioritatea de investiţii 10 „Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Data începere: 29/06/2018

Data finalizare: 28/06/2021

  Obiective:

• măsuri integrate de sprijin pentru a reduce riscul de abandon școlar și totodată pentru a preveni abandonul școlar timpuriu în 4 școli supuse unui risc educațional ridicat din județul Timiș;

• promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, iar activitățile propuse nu generează zone segregate.

  Rezultate :

1 Cresterea participarii la invatamantul prescolar: 79 anteprescolari si 108 prescolari vor participa la activitati educationale, GRADINITA ATRACTIVA, servicii de consiliere si grupuri de lucru (centre integrate pentru activitati educative) cu scopul de a preveni si reduce parasirea timpurie a scolii precum si cresterea accesului la educaþie pentru copiii din comunitaþile rome, rurale, sarace.

2 Facilitarea si sprijinirea accesului la sistemul de invatamant: se vor efectua 300 scheme personalizate de sprijin pentru parinti

3 Cresterea gradului de cunoastere a problematicii grupurilor vulnerabile: 423 elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar, in 4 scoli cu risc educational, vor participa la programe de educatie nonformala precum si activitati pregatitoare pentru scoala, grupuri de lucru (centre integrate pentru activitati educative de lucru, dezvoltare personala), tutorat pentru pregatire ciclu superior in vederea reducerii riscului de parasire timpurie a scolii precum si la vizite la licee; crearea unui cadrului pentru o SCOALA ATRACTIVA

4 Cresterea numarului de tineri care au abandonat scosla: 57 tineri inscrisi in programul A doua sansa pentru a continua studiile necesare invatamantului obligatoriu

5 Imbunatatirea competentelor personalului didactic: 65 cadre didactice si personal de sprijin din scoli cu elevi aflati in risc educational vor participa la actiuni destinate dezvoltarii capacitatii profesionale (competente transversale, retele de sprijin professional vor beneficia de instrumente de sprijin financiar)

6 Promovarea egalitatii de sanse, incluziunii sociale si nediscriminarii: 12 campanii de promovare a incluziunii sociale si egalitatii de sanse (seminare cu participarea interactive a elevilor, jocuri de rol, vor urmari promovarea incluziunii sociale importanta educatiei, depasirea prejudecatilor, toleranta sociala, responsabilitatea civica).

7 Crearea premiselor de crestere a frecventei scolare: 480 elevi aflati in situatii de risc si tineri din programul A doua sansa, vor beneficia de sprijin financiar pentru a stimula frecventa la scoala;

8 Constientizarea rolului educatiei in dezvoltarea copilului in randul comunitatii: 12 campanii de informare si constientizare a gru[pului tinta precum si identificare, recrutare si inscriere a copiilor la gradinita/scoala se vor derula in fiecare comunitate arondata scolilor tinta din proiect, in fiecare an scolar;

9 Crearea conditiilor necesare pentru educatie nonformal: dotarea spatiillor cu echipamentele necesare si materiale consumabile pentru centrele integrate de actiuni educative

10 Sprijinirea activitatii soclii in comunitate prin implicarea celorlalti actori sociali: se vor realiza parteneriate in beneficiul procesului educational pentru a sprijini participarea la scoala a elevilor si totodata schimbul de experienta intre cadrele didactice din scolile tinta si alte unitati de invatamant/societatea civila;

11 Cresterea interesului fata de scoala prin infiintarea centrelor integrate (clubul Crucea Rosie) in fiecare scoala tinta cu participarea saptamanala, de 2 ori pe saptamana a elevilor din grupul tinta. 12. Reducerea parasirii timpurii a scolii prin activitati de tutorat pentru elevii din cls. IV si cls VIII, pregatire si meditatii la materiile de baza pentru pentru ciclul urmator de invatamant/examenul de capacitate.

12 Cresterea interesului fata de scoala prin antrenarea celor 667 de copii si elevi in activitati educative (educatie nonformala) cu specific de educatie pentru sanatate si prim ajutor, cu scopul pregatirii lor pentru concursul “sanitarii priceputi”.

Stadiu proiect: În curs de implementare

8.

Titlu proiect : „Consolidarea capacității administrative a Municipiului Lugoj prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative pentru reducerea birocrației destinate cetățenilor”

Valoare totală proiect: 3.948.430,50 lei

Program finanțare: Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Componenta 1-CP10/2018- CP10/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administraþiei publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Data începere: 1.04.2019

Data finalizare: 31.08.2021

  Obiective:

• Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul administratiei publice locale din Municipiul Lugoj prin realizarea Strategiei Smart City si Strategiei de dezvoltare durabilă 2021 – 2027

• Eficientizarea și simplificarea serviciilor furnizate cetățenilor de către Primăria Muncipiului Lugoj prin implementarea unei soluții de portal cu servicii digitale pentru cetățeni, managementul documentelor, ERP si digitalizarea arhivei

• Promovarea modernizării în administrația publică locală din Municipiul Lugoj prin specializarea angajaților primăriei pe teme specifice proiectului (planificare strategică și utilizarea noului sistem informatic) ceea ce va determina motivarea și mobilizarea acestora in directia inovației și în oferirea de servicii publice de calitate către cetățeni.

  Rezultate :

• Strategia de dezvoltare durabilă 2021 – 2027 a municipiului elaborată;

• Strategia Smart City a municipiului elaborată;

• Analiza de business realizată;

• Sistem informatic integrat dezvoltat și implementat;

• Arhivă electronică pentru peste 100 metri liniari arhivă fizică realizată;

• 10 persoane instruite în domeniul planificării strategice;

• 117 de persoane instruite pentru utilizarea noului sistem informatic integrat.

Stadiu proiect: În curs de implementare

9.

Titlu proiect : „Achiziție Mijloace de transport publice – autobuze electrice 10m, Lugoj”

Valoare totală proiect: 25.365.334,00 lei

Program finanțare: Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020

Data începere: 28.10.2019

Data finalizare: 27.10.2023

  Obiectiv: îmbunătățirea transportului public prin reînnoirea materialului rulant de pe rutele din municipiul Lugoj.

Investiţia va fi implementată de MDRAP având ca partener Municipiul Lugoj.

  Rezultate :

• 9 autobuze electrice, fiecare o capacitate de minimum 50 de pasageri;

• 3 stații de încărcare rapidă;

• 9 stații de încărcare lentă.

Stadiu proiect: În curs de implementare

186

accesări