‐ declaratie de impunere;
‐ carte de identitate / document de atribuire a codului de identificare fiscala;
‐ contract vanzare‐cumparare, contract leasing(inclusiv anexe si proces verbal de predare‐primire a vehiculului), factura sau alt act de dobandire;
‐ cartea de identitate a mijlocului de transport;
‐ certificat de atestare fiscala pe numele vanzatorului.
Toate actele vor fi prezentate in original si copie.

In plus pentru cele aduse din strainatate se vor prezenta si urmatoarele :
‐ brif (certificat de inmatriculare);
‐ traducere legalizata brif;
‐ contract de vanzare‐cumparare sau factura;
‐ traducere legalizata contract sau factura;
Toate actele vor fi prezentate in original si copie.
‐ cerere;
‐ copie buletin / carte de identitate, certificat de inregistrare fiscala.
Toate actele vor fi prezentate in original si copie.
‐ cerere;
‐ copie buletin / carte de identitate, certificat de inregistrare fiscala;
‐ copie certificat de casatorie sau sentinta de divort;
Toate actele vor fi prezentate in original si copie.
‐ declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport;
‐ certificat de radiere in original;
‐ act de reziliere a contractului de leasing si procesul verbal de predare ‐ primire;
‐ sentinta judecatoreasca definitiva si irevocabila in vederea radierii vehicolului;
‐ adeverinta eliberata de Biroul Inmatriculari si Evidenta a Vehiculelor ‐ Timisoara.
Toate actele vor fi prezentate in original si copie.
‐ declaratie de impunere;
‐ autorizatie de constructie eliberata de Compartimentul Urbanism Mediu;
‐ plan / schita / proiect;
‐ proces verbal de receptie / factura de achizitie a panoului;
Toate actele vor fi prezentate in original si copie.
‐ buletin / carte de identitate;
‐ cerere tip pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozitele, taxele si alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice / juridice;
‐ ultima balanta de verificare pentru anul in curs;
‐ inventar pe categorii pentru conturile 211, 212, 213 in cazul in care detin bunuri si in alte localitati;
‐ copie cod unic de inregistrare;
‐ procura sau imputernicire dupa caz, in situatia solicitarii pentru alta persoana.
Toate actele vor fi prezentate in original si copie.
‐ cerere tip de compensare;
‐ ultima balanta de verificare pentru anul in curs;
‐ documentul prin care s‐a efectuat plata; Toate actele vor fi prezentate in original si copie.
‐ cerere tip de restituire;
‐ ultima balanta de verificare pentru anul in curs;
‐ documentul prin care s‐a efectuat plata.
Toate actele vor fi prezentate in original si copie.
‐ declaratia de impunere;
‐ actul de dobandire(contract de vanzare‐cumparare , contract de donatie,contract de schimb,act de adjudecare la licitatie, autorizatie de constructie,proces verbal de receptie al lucrurilor) ‐ original si copie;
‐ planul sau schita constructiilor;
‐ actul de identitate;
‐ extrasul de carte funciara ‐ original si copie;
‐ taxa de timbru ‐ 1 leu/fila.
‐ declaratia de impunere;
‐ actul de identitate.
‐ declaratia de impunere;
‐ actul de dobandire(contract de vanzare‐cumparare, contract de donatie,contract de schimb,act de adjudecare la licitatie, autorizatie de constructie, proces verbal de receptie al lucrarilor) ‐ original si copie;
‐ actul de identitate;
‐ extrasul de carte funciara ‐ original si copie;
‐ planul de situatie ‐ original si copie;
‐ taxa de timbru ‐ 1 leu/fila;
‐ declaratia de impunere;
‐ contractul de concesiune sau de inchiriere ‐ original si copie;
‐ actul de identitate;
‐ taxa de timbru ‐ 1 leu/fila
‐ declaratie de impunere
‐ autorizatie de constructie ‐ original si copie
‐ actul de dobandire ‐ original si copie
‐ actul de identitate sau CIF
‐ schita cu dimensiunile panoului publicitar, reclamei sau firmei
‐ taxa de timbru ‐ 1 leu/fila
‐ cerere
‐ actul de instrtinare (contract de vanzare‐cumparare , contract de donaaie,contract de schimb,act de adjudecare la licitaaie) ‐ original si copie
‐ cerere
‐ autorizatia de demolare ‐ original si copie
‐ planul constructiilor supuse demolarii
‐ cerere
‐ actul prin care se atesta scutirea ( certificat de incadrare in grad de handicap, legitimatie in cazul veteranilor de razboi sau a vaduvelor de veterani de razboi, hotararea de aplicare a prevederilor DL 118/1990 in cazul deportatilor ,hotararea privind acordarea unor drepturi prevazute de Legea 189/2000 in cazul refugiatilor si detinutilor politici , certificat de luptator pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 in cazul revolutionarilor) ‐ original si copie
‐ actele de identitate ale proprietarilor ‐ original si copie
‐ extrasul de carte funciara ‐ original si copie
‐ taxa de timbru ‐ 1 leu/fila
‐ cerere
‐ actele de identitate ale proprietarilor ‐ original si copie
‐ extrasul de carte funciara‐ original si copie
‐ adeverinta de venit sau cupon de pensie pentru lunile anterioare depunerii cererii
‐ cerere
‐ certificatul de deces in cazul decesului ‐ original si copie
‐ actul de modificare al incadrarii in gradul de handicap ‐ original si copie
‐ declaratia de impunere
‐ actul de dobandire (contract vanzare‐cumparare, contract de donatie, contract schimb, act de adjudecare la licitatie, autorizatie de constructie, proces‐verbal de receptie, contract de asociere/ fuziune, dupa caz)‐original si copie
‐ extrasul de Carte Funciara‐original si copie
‐ documente din care sa rezulte scutirea la plata impozitului conform art.250 din legea 571/2003 (completata si modificata)‐daca e cazul‐original si copie
‐ declaratia fiscala
‐ actul privind concesionarea, inchirierea, darea in administrare sau folosinta in fotocopie, semnata pentru conformitate cu originalul
‐ certificat emis de proprietari, in cazul in care in actul anterior amintit nu sunt specificate toate datele necesare pentru calculul impozitului (val inventar, data inregistrarii in contabilitate, data ultimei reevaluari)‐original si copie
‐ declaratia de impunere
‐ raportul de reevaluare al constructiilor ‐ original si copie
‐ nota contabila de inregistrare a diferentelor din reevaluare ‐ original si copie
‐ hotararea AGA/CA de aprobare a diferentelor din reevaluare ‐ original si copie
‐ declaratia de impunere
‐ contractul de leasing financiar‐original si copie
‐ declaratia de impunere
‐ actul de dobandire (contract vanzare‐cumparare, contract donatie, contract schimb, contract de asociere/ fuziune, act de adjudecare la licitatie, dupa caz) ‐original si copie
‐ extrasul de Carte Funciara‐original si copie
‐ planul de situatie‐ original si copie
‐ documente din care sa rezulte scutirea la plata impozitului conform art.257 din legea 571/2003 (completata si modificata)‐daca e cazul ‐original si copie
‐ declaratia de impunere
‐ actul privind concesionarea, inchirierea, darea in administrare sau folosinta in fotocopie, semnata pentru conformitate cu originalul
‐ certificat emis de proprietari, in cazul in care in actul anterior amintit nu sunt specificate toate datele necesare pentru calculul impozitului (suprafata, categoria de folosinta, suprafata construita la sol a cladirilor) ‐ original si copie
‐ declaratia de impunere
‐ contractul de leasing financiar ‐ original si copie
‐ planul de situatie ‐ original si copie
‐ declaratie ‐ decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera
‐ cerere pentru inregistrare, vizare a abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole, insotita de factura emisa de furnizorul biletelor si certificatul de inregistrare
‐ decontul de impunere privind stabilirea impozitului pe spectacole, in cazul manifestarilor artistice si competitiilor sportive
‐ declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole in cazul activitatii artistice si distractive de videoteca si discoteca
‐ex. pt. cladirile utilizate pentru activitati social umanitare de catre asociatii, fundatii si culte: cerere, statut, balanta de verificare(pt ultimele doua original si copie)
‐ o cerere pentru executarea lucrarilor de interventie pe domeniul public persoana fizica / persoana juridica;
‐ taxa emitere acord in valoare de 6 lei.
‐ actul de proprietate al vehiculului in original si copie (factura, contract de vanzare‐cumparare, declaratia notariala pe propria raspundere);
‐ dovada efectuarii inspectiei tehnice, potrivit legii;
‐ cererea de inregistrare a vehiculului;
‐ actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice sau certificatul de inmatriculare de la Registrul Comertului in cazul persoanei juridice (original si copie);
‐ certificat de atestare fiscala a platii impozitelor si taxelor prevazute de lege catre bugetul local.

Exceptie de la prezentarea talonului de inspectie tehnica periodica fac mopedele care detin certificat de garantie valabil, acesta depunandu‐se in copie.
‐ dovada de plata a contravalorii certificatului de inregistrare, precum si a placutei cu numarul de inregistrare (19,64 lei/vehicul).
‐ cererea de radiere a solicitantului;
‐ actul de identitate al solicitantului;
‐ actul de proprietate al vehiculului;
‐ certificatul de inregistrare.

La radiere se vor preda si placutele cu numarul de inregistrare, precum si certificatul de inregistrare cu mentionarea persoanei fizice sau juridice spre care a fost instrainat vehiculul, daca aceasta a avut loc.
‐ actul de proprietate al vehiculului in original si copie (factura, contract de vanzare‐cumparare, declaratia notariala pe propria raspundere); in cazul vehiculelor cu tractiune animala, in lipsa actului de proprietate va da o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca vehiculul face parte din patrimonial propriu;
‐ dovada efectuarii inspectiei tehnice, potrivit legii, exceptie facand vehiculele cu tractiune animala;
‐ cererea de inregistrare a vehiculului;
‐ actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice sau certificatul de inmatriculare de la Registrul Comertului in cazul persoanelor juridice (original si copie);
‐ negatie din partea Registrului Auto Roman din care sa rezulte ca vehiculul nu se supune omologarii / eliberarii Cartii de Identitate a Vehiculului, in conformitate cu prevederile reglementarilor privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere ( RNTR‐7 ) aprobate prin OMTCT, nr.2132/2005; ( R.A.R.‐ nr.tel.informatii ‐ 0256 /220715 si nr.tel.programare ‐ 0256 / 221542);
‐ certificat de atestare fiscala a platii impozitelor si taxelor prevazute de lege catre bugetul local;
‐ dovada de plata a contravalorii certificatului de inregistrare, precum si a placutelor cu numerele de inregistrare ( 47,01 lei /vehicul).
Eliberarea se poate face in conditiile H.C.L. 165 / 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a traficului greu si de avizare a parcarii autovehiculelor care efectueaza transport de marfa si persoane in municipiului Lugoj, modificata prin H.C.L.193 / 2009. Autorizatia de trafic greu se elibereaza la cererea proprietarului sau detinatorului legal al mijlocului de transport la inceputul anului sau cand se solicita autorizatia prima data in anul respectiv, urmand ca in lunile urmatoare sa se depuna doar programul de lucrari (motivatia) daca s‐a modificat.
a. cerere;
b. copie de pe certificatul de inmatriculare al autovehiculului;
c. copie de pe certificatului de inmatriculare de la Registrul Comertului pentru persoane juridice;
d. motivatia pentru care autovehiculul circula in oras (program lucrari, contracte,etc.);
e. dovada achitarii contravalorii sumei necesare obtinerii autorizatiei de trafic greu (chitanta sau ordin de plata).

Taxele pentru eliberarea autorizatiei de trafic greu stabillite in functie de masa maxima total autorizata sunt:
a) 5 ‐ 10 tone......215 lei /luna.......21 lei/zi
b) 10 ‐ 20 tone.....265 lei /luna.......26 lei/zi
c) peste 20 tone..........315 lei /luna.......31 lei/zi

Sunt scutite de taxe urmatoarele autovehicule:
a. autovehiculele apartinand societatilor non‐profit si de binefacere, numai pe perioada transportului umanitar;
b. autovehiculele apartinand Ministerului Educatiei si Cercetarii;
c. autovehiculele apartinand unitatilor militar, salvarii, politiei, S.R.I., unitatilor de jandarmi, penitenciarelor si unitatilor de pompieri, aflate in misiuni specifice;
d. autovehiculelor cu masa maxima autorizata de peste 7,5 tone, apartinand societatilor care se afla in relatii contractuale cu Consiliul Local al Municipiului Lugoj.
a. cerere scrisa;
b. certificatul de inmatriculare al autovehiculului‐copie;
c. certificatul de inmatriculare al societatii comerciale (daca solicitantul este persoana juridical )‐copie;
d. contract de inchiriere pentru folosirea domeniului public, ca loc de parcare, minim pe durata a 12 luni‐copie;
e. taxa pentru aviz de parcare este de 11 lei /an.
‐ cerere pentru eliberarea autorizatiei de trafic greu autovehiculului cu masa maxima totala autorizata mai mare de 12,5 tone ce tranziteaza zone cu restrictie de pe raza municipiului Lugoj.
‐ cerere pentru eliberarea autorizatiei de trafic greu autovehiculului cu masa maxima totala autorizata mai mare de 12,5 tone ce tranziteaza zone cu restrictie de pe raza municipiului Lugoj.
‐ cerere pentru eliberarea autorizatiei de trafic greu autovehiculului cu masa maxima totala autorizata mai mare de 5 tone ce tranziteaza zone cu restrictie de pe raza municipiului Lugoj.
‐ cerere pentru eliberarea autorizatiei de trafic greu autovehiculului cu masa maxima totala autorizata mai mare de 5 tone ce tranziteaza zone cu restrictie de pe raza municipiului Lugoj.
‐ cerere pentru eliberarea autorizatiei de trafic greu autovehiculului cu masa maxima totala autorizata mai mare de 5 tone ce tranziteaza zone cu restrictie de pe raza municipiului Lugoj.
‐ cerere pentru eliberarea autorizatiei de trafic greu a autovehiculului cu masa maxima totala autorizata mai mare de 12,5 tone ce tranziteaza zone cu restrictie de pe raza municipiului Lugoj.
‐ cerere pentru modificarea autorizatiei de transport.
‐ cerere pentru prelungirea autorizatiei de transport.
‐ cerere pentru prelungirea autorizatiei de transport.
1. Cererea transportatorului pentru eliberarea autorizatiei de transport;
2. Copie de pe certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului ca transportator, persoana juridica, asociatie familiala sau persoana fizica autorizata;
3. Copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoana fizica autorizata‐A.R.R.
4. Cazier judiciar al persoanei desemnate‐Politie;
5. Avizul medico‐pshihologic care atesta ca persoana desemnata este apta pentru a ocupa o functie tangenta la siguranta circulatiei +fisa medicala Tip B;
6. Declaratie pe proprie raspundere privind perioadele in care transportatorul a mai executat servicii de transport in regim taxi, dupa caz, cu mentionarea intervalelor cand a avut interdictii si motivul acestora;v 7. Certificat fiscal emis de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei Municipiului Lugoj privind lipsa datoriilor fata de bugetul local al transportorului taxi;
8. Copie talon, carte identitate a autovehiculului;
9. Copie asigurare obligatorie auto;
10. Copie asigurare membrii, persoane si bagaje;
11. Copie contract dispecer;
12. Copie certificat agreare;
13. Copie contract service autovehicul.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa va adresati Compartimentului Autorizare Servicii de Transport Local, camera 211.
a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizatiei de transport respective;
b) copie a certificatului de inregistrare ca transportator si certificatul constatator, eliberate de registrul comertului;
c) copie a certificatului de competenta profesionala a persoanei desemnate, in cazul asociatiei familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, in cazul persoanei fizice;
d) cazierul judiciar al persoanei desemnate;
e) avizul medico‐psihologic al persoanei desemnate, in cazul asociatiei familiale, sau al taximetristului in cazul persoanei fizice;
f) cazierul fiscal al transportatorului, daca acesta are calitatea de operator economic in activitate;
g) declaratie pe propria raspundere a transportatorului, daca acesta a mai executat servicii de transport in regim de taxi, cu mentionarea intervalelor cand a avut interdictii de a executa si a motivului acestora;
h) declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca poate asigura spatiul de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul respectiv, spatiu detinut in proprietate sau prin contract de inchiriere pe toata durata contractului de atribuire in gestiune a serviciului de transport respectiv;
i) declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca acesta detine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiara de a le detine, in proprietate ori in temeiul contractelor de leasing, pe tipuri.

In cazul transportului in regim de taxi, autorizatia de transport se elibereaza pentru transport de persoane in regim de taxi sau pentru transport de marfuri ori de bunuri in regim taxi, dupa caz, de catre autoritatea de autorizare.
a) autorizatia de transport;
b) certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului din care sa rezulte ca acesta este detinut de catre transportatorul autorizat respectiv in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing;
c) certificatul de agreare emis de Regia Autonoma Registrul Auto Roman (R.A.R.), numai pentru autovehiculul utilizat in transportul in regim de taxi;
d) declaratia pe propria raspundere privind criteriile de departajare prevazute la art. 142 alin. (6), pe care autovehiculul respectiv le indeplineste;
e) declaratia pe propria raspundere privind modul in care este asigurata dispecerizarea si la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, in cazul transportului de persoane in regim de taxi.

(2) Pentru autovehiculele detinute in proprietate de catre transportatorul autorizat, copia conforma se atribuie numai pentru acelea care sunt inmatriculate in judetul respectiv.

(3) Pentru autovehiculele detinute in temeiul unui contract de leasing de catre transportatorul autorizat, copia conforma se atribuie indiferent unde sunt inmatriculate acestea.

(4) In cazul transportului de persoane in regim de taxi, copia conforma, numita autorizatie taxi, se va atribui pentru prima data pentru o perioada de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depasesc vechimea de 5 ani de la data fabricatiei, alocandu‐se cu aceasta ocazie si numarul de ordine.

(5) O autorizatie taxi atribuita pentru prima data pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, o singura data, pentru 5 ani, cu mentinerea obligatorie a aceluiasi numar de ordine, numai daca in acel moment autoturismul nu depaseste vechimea de 10 ani de la data fabricatiei si sunt indeplinite toate cerintele prezentei legi privind prima atribuire.
a) cererea operatorului pentru eliberarea copiilor conforme pentru autoturismele detinute in proprietate sau in temeiul unor contracte de leasing cu care executa serviciul de inchiriere;
b) copie de pe certificatul de inmatriculare si certificatul constatator eliberate de registrul comertului pentru operatorul economic care executa activitati de inchiriere autoturisme;
c) declaratie pe propria raspundere a operatorului ca asigura spatiul necesar pentru parcarea autoturismelor utilizate pentru executarea serviciului de inchiriere, spatiu detinut in proprietate sau prin contract de inchiriere pe toata durata desfasurarii activitatii.
1. Cererea transportatorului pentru eliberarea autorizatiei de transport;
2. Copie de pe certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului ca transportator, persoana juridica, asociatie familiala sau persoana fizica autorizata;
3. Copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoana fizica autorizata‐A.R.R.
4. Cazier judiciar al persoanei desemnate‐Politie;
5. Avizul medico‐pshihologic care atesta ca persoana desemnata este apta pentru a ocupa o functie tangenta la siguranta circulatiei+fisa medicala Tip B;
6. Declaratie pe proprie raspundere privind perioadele in care transportatorul a mai executat servicii de transport in regim taxi, dupa caz, cu mentionarea intervalelor cand a avut interdictii si motivul acestora;
7. Certificat fiscal emis de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei Municipiului Lugoj privind lipsa datoriilor fata de bugetul local al transportorului taxi;
8. Copie talon, carte identitate a autovehiculului;
9. Copie asigurare obligatorie auto;
10. Copie asigurare membrii, persoane si bagaje;
11. Copie contract dispecer;
12. Copie certificat agreare;
13. Copie contract service autovehicul.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa va adresati Compartimentului Autorizare Servicii de Transport Local, camera 211.
a) cerere‐tip;
b) copie a certificatului de inmatriculare si a certificatului constatator emise de oficiul registrului comertului;
c) declaratie pe propria raspundere, in original, semnata de persoana desemnata, privind perioadele in care a mai executat transport public local, mentionandu‐se cazurile de interdictie sau de suspendare a efectuarii serviciului respectiv;
d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, in original, din care sa reiasa ca nu a savarsit fapte penale privind infractiuni de natura comerciala, de nerespectare a conditiilor de plata si angajare a personalului, precum si de incalcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;
e) declaratie pe propria raspundere, in original, semnata de persoana desemnata, prin care se menaioneaza mijloacele de transport pe care doreste sa le utilizeze in executarea serviciului de transport public local si daca acestea sunt sau vor fi detinute in proprietate sau in baza unui contract de leasing;
f) declaratie pe propria raspundere, in original, semnata de persoana desemnata, privind baza materiala pe care o detine in proprietate sau in baza unui contract de inchiriere, care sa asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se executa serviciul respectiv;
g) declaratie pe propria raspundere pentru persoanele juridice, in original, semnata de conducatorul unitatii si stampilata, din care sa rezulte ca solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara, lichidare sau faliment, emisa cu cel mult 5 zile inainte de data depunerii documentatiei;
h) scrisoare de bonitate financiara emisa de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii documentatiei;
i) copie a certificatului de competenta profesionala a persoanei desemnate.
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectueaza traseul si capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licentei de transport, intr‐un numar egal cu cel al vehiculelor prezentate in lista;
d) graficul de circulatie propus, care trebuie sa fie in concordanta cu programul de incepere/incheiere a activitatilor, respectiv cu programul de intrare/iesire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulatie va cuprinde sensurile in care se transporta persoanele pentru inceperea activitatilor/intrarea in schimb, respectiv transportul acestora la incheierea activitatilor/iesirea din schimb;
e) contractul/contractele incheiat/incheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din care sa rezulte programul de incepere/incheiere a activitatilor, respectiv programul de intrare/iesire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexa la contractul de transport, vizat de beneficiar.
a) cererea;
b) lista vehiculelor cu care se efectueaza traseul si capacitatea de transport a acestora;
c) copiile conforme ale licentei de transport, intr‐un numar egal cu cel al vehiculelor prezentate in lista;
d) graficul de circulatie propus, care trebuie sa fie in concordanta cu programul de incepere/incheiere a activitatilor, respectiv cu programul de intrare/iesire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulatie va cuprinde sensurile in care se transporta persoanele pentru inceperea activitatilor/intrarea in schimb, respectiv transportul acestora la incheierea activitatilor/iesirea din schimb;
e) contractul/contractele incheiat/incheiate cu beneficiarul/ beneficiarii transportului, din care sa rezulte programul de incepere/incheiere a activitatilor, respectiv programul de intrare/iesire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexa la contractul de transport, vizat de beneficiar.

Contractul se va incheia cu fiecare beneficiar al transportului, cursa putandu‐se executa pentru mai multi beneficiari, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) graficul de circulatie propus este identic pentru toti beneficiarii transportului si este aprobat de toti beneficiarii transportului;
b) programul de incepere/incheiere a activitatilor, respectiv programul de intrare/iesire din schimb este identic pentru toti beneficiarii transportului;
c) beneficiarii transportului isi desfasoara activitatea in acelasi perimetru sau intr‐un perimetru invecinat si sunt in relatii comerciale directe ori indirecte, care justifica necesitatea corelarii si optimizarii transportului angajatilor;
d) capacitatea de transport a vehiculului/vehiculelor cu care se efectueaza traseul permite transportul angajatilor nominalizati de toti beneficiarii transportului.
1. Cerere
Nota: Titularul cererii trebuie sa fie major, in varsta de pana la 35 de ani la data depunerii cererii si sa poata primi repartitie pentru locuinta in cel mult 12 luni de la implinirea acestei varste. Cererea de locuinta se efectueaza numai individual si in nume propriu.
Titularul cererii de locuinta trebuie sa‐si desfasoare activitatea in municipiul Lugoj.
2. Copii xerox de pe actul de identitate si de pe actul de nastere ale titularului cererii si ale membrilor sai de familie si, dupa caz, certificat de casatorie sau sentinta de divort (cu mentiunea "definitiva si irevocabila").
3. Acte doveditoare din care sa rezulte ca au alte persoane in intretinere si copia actelor de identitate ale acestora.
4. Declaratii autentificate ale titularului cererii si, dupa caz, ale sotiei/sotului si ale celorlalti membri majori din familia acestuia si / sau ale altor persoane aflate in intretinerea acestuia, din care sa rezulte ca nu detin si nu au detinut o alta locuinta in proprietate si / sau ca nu sunt beneficiarii unei alte locuinte cu chirie in municipiul Lugoj, proprietate de stat, proprietate a municipiului Lugoj sau a unitatii in care‐si desfasoara activitatea.

Nota: Restrictia referitoare la nedetinerea unei locuinte in proprietate nu are in vedere locuintele instrainate in urma unei actiuni de partaj sau locuintele trecute in proprietatea statului in mod abuziv si care nu au fost retrocedate in natura. De asemenea, restrictia nu se aplica in cazul detinerii cu chirie a unui spatiu locativ in camine de familisti sau nefamilisti, precum si chiriasilor din locuintele preluate abuziv de stat si care fac obiectul unor solicitari de retrocedare sau care sunt retrocedate catre fostii proprietari. Prin camine de familisti sau nefamilisti se intelege cladirile dotate cu camere de locuit individuale si cu dependintele, dotarile si utilitatile comune.

5. Pentru titularul cererii, adeverin?? de la locul de munc? �nso?it? de o copie dup? cartea de munc? completat? la zi ?i avizat? de conducerea institu?iei care ?ine eviden?a acesteia. �n situa?ia �n care nu exist? carte de munc?, adeverin?a eliberat? va cuprinde men?iuni �n acest sens, pe r?spunderea angajatorului ?i va fi �nso?it? de o copie certificat? la zi a contractului de munc?.
6. Acte doveditoare din care s? rezulte unde locuie?te: extras CF ?i / sau contract de v�nzare cump?rare, contract de �nchiriere din care s? rezulte suprafa?a �nchiriat?, precum ?i o adeverin?? de la asocia?ia de proprietari din care s? rezulte num?rul persoanelor care locuiesc �n apartament ?i suprafa?a locuibil? a apartamentului �n cazul celor tolera?i �n spa?iu.
7. Act medical (certificat medical, adeverin?? medical?, scrisoare medical?, certificat de handicap, etc) pentru solicitant, alt membru al familiei sau, dup? caz, alt? persoan? aflat? �n �ntre?inere, care necesit? �nso?itor sau o camer? �n plus (eliberat de c?tre medicul specialist ?i avizat de c?tre directorul institu?iei de unde a fost emis).
8. Pentru titularul cererii, acte care s? ateste nivelul de preg?tire (copie diplom? de absolvire studii).
9. �n cazul �n care titularul cererii face parte din urm?toarele categorii, va depune acte �n dovedire, dup? cum urmeaz?:
  ‐ tineri proveni?i din case de ocrotire social? ?i care au �mplinit 18 ani: adeverin?? de la institu?ia de unde provine;
  ‐ tineri care au adoptat sau adopt? copii: copie sentin?? de adop?ie sau alte acte doveditoare din care s? rezulte c? a fost �nceput? procedura de adop?ie;
  ‐ tineri evacua?i din case na?ionalizate: copie sentin?? de evacuare, definitiv? ?i irevocabil?.

Cererea �mpreun? cu actele doveditoare se vor depune �ntr-un dosar cu ?in?.
‐ Cerere
‐ Copie xerox dupa Buletin(Carte) Identitate(sot, sotie)
‐ Copie xerox dupa certificatele de nastere ale copiilor
‐ Acte care sa ateste calitatea de:
  • Provenit dintr‐o institutie de ocrotire sociala
  • Invalizi gr.I sau II
  • Persoana cu handicap
  • Pensionari‐cupon
  • si vaduve de razboi
  • Beneficiari L.118/1990
  • Beneficiari L.42/1990

‐ Copie dupa sentinta de evacuare
‐ Declaratie autentificata la notar din care sa rezulte ca impreuna cu familia nu detin locuinta proprietate personala in Romania, nu au instrainat nici o locuinta dupa 01.01.1990, nu au beneficiat de credite de la stat pentru construirea de locuinta si nu sunt chiriasi intr‐o locuinta de stat
‐ Acte doveditoare de venituri‐adeverinta salariu, cupon, etc.
‐ Adeverinta cu veniturile impozabile
‐ Adeverinta de teren agricol din localitatea de nastere
‐ Dosar cu sina
‐ Cerere;
‐ Act de identitate, original si copie;
‐ Certificat de inmatriculare, original si copie ‐ pentru persoane juridice;
‐ Actul de proprietate al vehiculului, original si copie;
‐ Declaratie autentificata la notar din care sa rezulte ca este proprietarul vehiculului;
‐ Dovada efectuarii inspectiei tehnice potrivit legii, cu exceptia vehiculelor cu tractiune animala;
‐ Dovada de plata a contravalorii certificatului de inregistrare si a placutelor cu numarul de inregistrare;
‐ Dosar.
‐ Cerere
‐ Copie act identitate
‐ Extras de carte funciara ‐ individual si colectiv, dupa caz
‐ Declaratie autentificata la notar din care sa rezulte ca atat titularul contractului de inchiriere cat si membrii familiei (sot, sotie, copii minori) nu au dobandit sau instrainat nici o locuinta proprietate personala dupa data de 01.01.1990
‐ Contractul de inchiriere ‐ original si copie
‐ Adeverinta de la SC Meridian 22 SA din care sa rezulte ca nu figureaza cu datorii
‐ Dosar plic
‐ Cerere
‐ Copie act identitate ‐ sot, sotie
‐ Extras de carte funciara ‐ individual si colectiv, dupa caz
‐ Copie contract vanzare‐cumparare locuinta
‐ Copie contract inchiriere teren
‐ Raport evaluare teren
‐ Dosar

134

accesări